Καταστατικό

Στην συνέχεια μπορείτε να δείτε το Καταστατικό του συλλόγου. Για μεγαλύτερη ευκολία, όλα τα κεφάλαια και τα άρθρα του καταστατικού έχουν συμπτυχθεί. Για να δείτε αναλυτικά το κάθε άρθρο, απλά πατήστε επάνω στον τίτλο του άρθρου και θα εμφανιστεί αυτομάτως το περιεχόμενο του.

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ » « ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ » .

Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα στρόγγυλη που φέρει σε κύκλο τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» « ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και θα φέρει ως έμβλημα την φυσιογνωμία του Αριστοτέλη.

ΑΡΘΡΟ 2 -- ΕΔΡΑ

Ως έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Αξιούπολης του Δήμου Παιονίας του Ν. Κιλκίς.

Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του ή παραρτήματα και σε άλλα μέρη της επικράτειας χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού του.

ΑΡΘΡΟ 3 -- ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του σωματείου είναι

α) Το Σωματείο έχει σκοπό την μελέτη της νέας κοινωνικής πραγματικότητας, την ανάδειξη των κοινωνικών θεμάτων και προβλημάτων και την διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης, την ανάπτυξη δράσεων για την βελτίωση του εκπαιδευτικού - παιδαγωγικού έργου και την προσέγγιση των νέων τεχνολογιών, ώστε να ενταχθούν στην σύγχρονη εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα με την παράλληλη ανάδειξη της κλασσικής παιδείας και κουλτούρας.

β) Η έρευνα, η επεξεργασία και η μελέτη των κοινωνικοπολιτικών , πολιτιστικών και πνευματικών ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία.

γ) Η συμβολή στην αναβάθμιση του πνευματικού, επιστημονικού και πολιτιστικού υποβάθρου των μελών.

δ) Η συνειδητοποίηση της αξίας της συμμετοχής σε συλλογικότητες, η δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, η συνεργασία με λοιπούς πνευματικούς και επιστημονικούς φορείς.

ε) Η ανάδειξη της εκπαίδευσης και της διαρκούς ενημέρωσης, ως προς όλα τα πεδία της επιστήμης, ως παράγοντα ατομικής και συλλογικής εξέλιξης.

ΑΡΘΡΟ 4 -- ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ

α) Να λειτουργήσει εκπαιδευτικό φορέα δια βίου μάθησης με εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης και να συνεργαστεί με φορείς της Διοίκησης και με άλλους φορείς που προάγουν αυτό τον σκοπό.

β) Να οργανώνει και να διεξάγει εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά προγράμματα 'κατάρτισης και εξειδίκευσης, με αντικείμενο την κοινωνική πρόνοια, την ποιότητα .· ζωής, τις ευάλωτες ομάδες, την ενσωμάτωση και τον αποκλεισμό, την συμβουλευτική, την εκπαίδευση και την ψυχολογία.

γ) Να προάγει και να διαδίδει την ελληνική γλώσσα και γραμματεία σε όλες τις ιστορικές της μορφές και να μεταλαμπαδεύει την ελληνική παιδεία και τις αξίες που προκύπτουν από αυτήν.

δ) Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την διάχυση προγραμμάτων αφορούντων την πολυπολιτισμικότητα, τον πολιτισμό δια των τεχνών, των γραμμάτων και της μουσικής με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου, ε) Να στοχεύει στην εφαρμογή σχεδίων τοπικής ανάπτυξης για όλα τα γνωστικά αντικείμενα επ' ωφελεία του κοινωνικού συνόλου και να συνεργάζονται με άλλους φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και να επιδιώκει την εξάπλωση των δράσεων στην Ελλάδα και την Αλλοδαπή.

ζ) Να διεξάγει κύκλο σπουδών, μαθημάτων και διαλέξεων καθώς και να συμμετέχει σε εκθέσεις, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, εκδόσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, μορφωτικές ανταλλαγές και άλλες εκδηλώσεις που θα προωθήσουν τον σκοπό του Σωματείου.

η) Να δραστηριοποιείται στην έρευνα, συγκέντρωση, καταγραφή, αξιοποίηση της πνευματικής κληρονομιάς και ανάδειξη της τόσο εντός όσο και εκτός επικράτειας. Στα πλαίσια αυτά, να επιδιώξει συνεργασία με άλλους πνευματικούς και επιστημονικούς συλλόγους και φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού.

θ) Να σχεδιάζει, οργανώνει, υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες, σεμινάρια. Να δραστηριοποιείται με την διεξαγωγή συνεδρίων και την σύνταξη μελετών και ερευνών, τα πορίσματα των οποίων θα τίθενται στην διάθεση του κοινού.

ι) να συμμετέχει σε διεθνή ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικών, ανθρωπιστικών επιστημών και εκπαίδευσης.

κ) Να προωθεί στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, μαθήματα ξένων γλωσσών, υπολογιστών και άλλων συναφών αντικειμένων, έχοντας ως στόχο και σκοπό οι συμμετέχοντες να αποκτούν δεξιότητες πιστοποιημένες από το κράτος ώστε να γίνονται ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

λ) Να οργανώνει λέσχες ανάγνωσης με σκοπό να δοθούν κίνητρα για διάβασμα, την καλλιέργεια κριτηρίων ανάγνωσης και την διάδοση του βιβλίου.

μ) Να συντελεί στην ανάπτυξη του εθελοντισμού σε τομείς που αφορούν την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.

ν) Να διατηρεί ερευνητική συνεργασία με άλλους ακαδημαϊκούς ή μη φορείς.

ξ) Να παρέχει συμβουλευτικές και ψυχολογικές υπηρεσίες σε άτομα και ομάδες.

ο) Υλοποίηση σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων επιμόρφωσης /ανταλλαγών και μεταφοράς τεχνογνωσίας τόσο για τα ίδια τα μέλη και τον Σύλλογο όσο και λοιπούς φορείς.

π) Συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης για εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων.

ΑΡΘΡΟ 5 -- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του σωματείου ορίζεται αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 6 -- ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι πόροι του Σωματείου θα προέρχονται από

α) την ετήσια συνδρομή των μελών, τις έκτακτες (ή προαιρετικές) εισφορές των μελών, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ., τα έσοδα από εκδηλώσεις, πωλήσεις οποιουδήποτε ακαδημαϊκού υλικού, εντύπων, βιβλίων και ψηφιακών μέσων.

β) τις δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώπων με τήρηση πάντοτε του ευεργετήματος της απογραφής, επιχορηγήσεις ελληνικών ή αλλοδαπών Νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, εσωτερικού ή εξωτερικού όπως και επιδοτήσεις και ενισχύσεις από Ευρωπαϊκά προγράμματα,

γ) έσοδα που θα προέρχονται από κάθε είδους δραστηριότητες του Συλλόγου με

πολιτιστικό, καλλιτεχνικό, ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο .

δ) κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς του Σωματείου και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Τα έσοδα από τις δραστηριότητες του Σωματείου διατίθενται κατά την διάρκεια λειτουργίας του Σωματείου για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 7 -- ΜΕΛΗ

1)         Τα τακτικά μέλη του Σωματείου είναι φοιτητές και απόφοιτοι Ελληνικών Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι , του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και ισότιμων τίτλων του εξωτερικού που έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

2)           Γίνεται δεκτός ως τακτικό μέλος του Σωματείου όποιος είναι φοιτητής ή απόφοιτος ενός από τα ανωτέρω ιδρύματα και υποβάλλει αίτηση εγγραφής καταβάλλοντος τέλος εγγραφής ίσο με την ετήσια συνδρομή που θα ισχύει εκείνη την στιγμή. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής και του τέλους εγγραφής καθορίζεται με απόφαση των μελών του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία αυτών.

3)         Το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση μετά από την υποβολή αίτησης εγγραφής αποφασίζει για την αποδοχή της και είτε εγκρίνει είτε απορρίπτει αυτήν. Αν η αίτηση απορριφθεί υπάρχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της Γ.Σ. η οποία αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα προσφυγής στην δικαιοσύνη.

4)            Μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ είναι δυνατή η ανακήρυξη ως επίτιμων μελών του Σωματείου φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν προσφέρει υπηρεσίες και μπορούν να συμβάλλουν προς την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Γ.Σ. χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε, δεν υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομών και έχουν συμβουλευτικό ρόλο.

ΑΡΘΡΟ 8 -- ΦΙΛΟΙ

Μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ. Σ μπορούν να καταστούν μέλη του Σωματείου με την ιδιότητα του « Φίλου », άτομα τα οποία δεν είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, τα οποία όμως επιδεικνύουν έντονο και πραγματικό ενδιαφέρον για την ενασχόληση τους με την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου. Οι εγγεγραμμένοι ως «Φίλοι» του Συλλόγου δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε.

ΑΡΘΡΟ 9 -- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος οφείλει να είναι συνεπές προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του Σωματείου και να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του.

Τα μέλη τα οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις Γ.Σ. με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε και να ζητούν ενημέρωση από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10 -- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
  1. Κάθε μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σωματείο ελεύθερα αφού υποβάλλει αίτηση διαγραφής του από το μητρώο μελών, αλλά έχει ακόμη την υποχρέωση να καταβάλλει εισφορές που τυχόν έχει καθυστερήσει έως την ημερομηνία διαγραφής του. Η διαγραφή κάποιου μέλους από το Σωματείο συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος αυτού επί της περιουσίας του Σωματείου και δεν μπορεί να ζητήσει την επιστροφή της συνδρομής του.
  2. Μετά από απόφαση του Δ.Σ., μέλος του Σωματείου μπορεί να διαγραφεί εάν δρα αντίθετα προς τους σκοπούς του Συλλόγου ή παρεμποδίζει την δραστηριότητα αυτού καθ' οιονδήποτε τρόπο. Το μέλος που διαγράφηκε διατηρεί το δικαίωμα ένστασης κατά αυτής της απόφασης για την οποία θα αποφασίσει η Γ.Σ., με απλή πλειοψηφία, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα προσφυγής του διαγραφομένου ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.
ΑΡΘΡΟ 11 -- ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα όργανα που διευθύνουν, εκπροσωπούν το Σωματείο και διαχειρίζονται τα θέματα του είναι :

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 12 -- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γ.Σ. είναι το κύριο και ανώτατο όργανο Διοίκησης του Σωματείου, επιφορτισμένο να εποπτεύει και να ελέγχει τα υπόλοιπα όργανα του Σωματείου για κάθε υπόθεση που το αφορά.

Η Γ.Σ. των μελών του Σωματείου είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα α) Τροποποίηση καταστατικού

β) Έγκριση πεπραγμένων, ισολογισμού και προϋπολογισμού,

γ) Μεταβολή των σκοπών του Σωματείου

δ) Λύση του Σωματείου

ε) Εκλογή των μελών του Δ.Σ. και απαλλαγή τους από την ευθύνη διοίκησης του Σωματείου .

στ) Μεταβολή της έδρας του Σωματείου, συγχώνευση ή μετατροπή του τύπου αυτής,

ζ) Αποδοχή δωρεών ή κληροδοσιών που γίνονται με όρο ή τρόπο,

η) Εγγραφή φίλων ή επίτιμων μελών.

            Η Γ.Σ. συγκαλείτε από το Δ.Σ. τακτικά μια φορά τον χρόνο και έκτακτα είτε από το Δ.Σ. είτε εφόσον το ζητήσει το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτηση τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

            Η. Γ.Σ. με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε η συνεδρίαση της. Στην προθεσμία αυτή υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως ή εξομοιουμένης προς αυτήν, η πιο πάνω προθεσμία συντέμνεται στο ήμισυ.

            Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση της έδρας του Σωματείου. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίας καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων μελών για να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα θεωρούνται ως άκυρες εάν δεν είναι παρόντα ή δεν αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των τακτοποιημένων οικονομικά μελών του Σωματείου. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20 ) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε.             Προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των μελών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται .

            Ειδικά για τροποποίηση του καταστατικού ή για την λύση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία ή αντιπροσώπευση του ημίσεως των τακτοποιημένων ταμειακά μελών και πλειοψηφία των 1/3 των παρόντων Αν χρειαστεί επαναληπτική συνέλευση ελλείψει απαρτίας κατά την πρώτη αρκεί οποιοσδήποτε αριθμός των μελών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

            Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει της συνελεύσεως των μελών προσωρινά ορίζοντας ν και ένα γραμματέα προσωρινά μεταξύ των παρισταμένων μελών , μέχρις ότου να επικυρωθεί από την συνέλευση ο κατάλογος των μελών εκείνων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

            Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε, πλην τυχόν ανακοινώσεων. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις αυτών που ζητούν την σύγκληση τους, μετόχων ή ελεγκτών.

Για όλες τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως τηρούνται σε περίληψη πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο.

Με αίτηση μέλους, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης που διατύπωσε το μέλος.

Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οπουδήποτε αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον ο Νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, εάν δεν γίνει με φανερή ψηφοφορία, τότε γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 13 -- ΕΚΛΟΓΕΣ

Κάθε τρία χρόνια και εντός του διμήνου Απριλίου - Ιουνίου η τακτική Γ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Δ. Σ. Για τον σκοπό αυτό εκλέγονται με ανάταση των χειρών τρία μέλη ως Εφορευτική Επιτροπή και στην συνέχεια υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων για ανάδειξη του Δ.Σ. και τα ονόματα περιλαμβάνονται σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο παραδίδεται στους εκλογείς ( εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένοι) από την Εφορευτική Επιτροπή, που υπογράφουν την κατάσταση ψηφισάντων.

            Οι εκλογείς βάζουν σταυρό δίπλα στους υποψηφίους της επιλογής τους και υπάρχει δικαίωμα τόσων σταυρών όσα και τα μέλη του Δ.Σ.. Ακυρότητα του ψηφοδελτίου υπάρχει κάθε φορά που διαπιστώνεται προσπάθεια παραβίασης της μυστικότητας της ψηφοφορίας( διαγραφές , διπλό ψηφοδέλτιο κ.λ.π.). Τα πρώτα σε σταυρούς μέλη καταλαμβάνουν θέσεις συμβούλων στο Δ.Σ. και άλλα τρία θεωρούνται αναπληρωματικά .

            Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει Πρακτικό ψηφοφορίας και ανακηρύσσει επιτυχόντες και αναπληρωματικούς.

Μετά την νόμιμη σύσταση του Σωματείου θα πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση, με θέμα την εκλογή μελών του Δ.Σ. εντός έξι ( 6) μηνών με ευθύνη του προσωρινού Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14 -- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου και η εκπροσώπηση του ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό αποτελείται από πέντε ( 5) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά. Τα εκλεχθέντα αναπληρωματικά μέλη καλούνται ν' αναπληρώσουν τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτούνται ή εκπίπτουν για οποιοδήποτε λόγο από το αξίωμα τους.

            Εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία για μια θητεία τριών (3) ετών, που μπορεί να παραταθεί μέχρις ότου εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την τετραετία .Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

            Ο Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευση του σε άλλο σύμβουλο με γραπτή εξουσιοδότηση . Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες από μια συνεδριάσεις. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3).

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Σωματείου οποτεδήποτε ο Πρόεδρος θεωρεί αναγκαία την σύγκληση του αλλά κατ' ελάχιστον δύο φορές ετησίως.

             Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Μπορεί επίσης να αναθέσει οποτεδήποτε, κατά την κρίση του, μεταξύ των μελών του ειδικά καθήκοντα. Στην απόφαση συγκρότησης μπορεί να καθορίζονται οι αρμοδιότητες, εξουσίες, τα καθήκοντα, η διάρκεια της θητείας τους καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι όροι. Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους. Δεν μπορεί όμως στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Η αντιπροσώπευση συμβούλου δεν μπορεί να γίνει στο διοικητικό συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του ορίζοντας την ημέρα και την ώρα αυτών, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα εις χείρας του σωματείου κάθε φύσεως έγγραφα καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία του σωματείου, τα βιβλία πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων. Τέλος έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του διοικητικού Συμβουλίου.

            Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε κάθε αρμοδιότητα του, τον δε αντιπρόεδρο ο εκάστοτε οριζόμενος από το διοικητικό συμβούλιο σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς τον σύλλογο κοινοποιουμένων εγγράφων.

             Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο ( 2 ) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση του. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη των αποφάσεων.

            Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10 ) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία ( 5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

            Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα τρία (3) τουλάχιστον από τα πέντε μέλη του.

            Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του.

            Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που: γράφονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους αυτοπροσώπως στην συνεδρίαση συμβούλους.  .

Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα απόφαση.

            Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στην συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της αποφάσεως που ελήφθη, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεως του να το υπογράψει.

            Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και εφόσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

            Το Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει στην πρώτη Γ.Σ. εκάστου έτους τον απολογισμό και τον ισολογισμό του λήξαντος την 31η Δεκεμβρίου οικονομικού έτους. Η διαχειριστική περίοδος συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

ΑΡΘΡΟ 15 --- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί το Σωματείο τόσο ενώπιον των Δικαστικών και άλλων κρατικών αρχών ή προσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκαλεί και αναλαμβάνει τον συντονισμό των συνεδριάσεων του Δ.Σ, κηρύσσει έναρξη και λήξη αυτών, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.f. και της Γ.Σ., υπογράφει με τον Γραμματέα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, τα πρακτικά του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 16 --- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γραμματέας φέρει την ευθύνη για την τήρηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων του Σωματείου καθώς και των βιβλίων αυτού. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής. Καθαρογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνεται από ένα από τα υπόλοιπα μέλη, το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 17 --- ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας εισπράττει τις εισφορές των μελών και όλα γενικότερα τα έσοδα του Σωματείου με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου με την υπογραφή του εισπράττοντα. Επίσης πληρώνει με βάση τα εντάλματα τα οποία έχουν /υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου. Κάθε ένταλμα αναγράφει τον αριθμό της απόφασης του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η πληρωμή και επισυνάπτεται εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Τα παραπάνω προσαρμόζονται ώστε να είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων και τιμολογίων.

Ο Ταμίας είναι υπόλογος ποινικώς και αστικώς για κάθε χρηματική απώλεια ή πληρωμή χωρίς ένταλμα. Όλες οι εισπράξεις κατατίθενται σε όποια Τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και αποφασίσει το Δ.Σ., έχει δε το δικαίωμα ο Ταμίας να κρατάει χρηματικό ποσό έως 300 Ευρώ για τρέχουσες δαπάνες του Συλλόγου.

Τηρεί τα παραστατικά που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και στο τέλος του έτους καταθέτει τον απολογισμό της διαχείρισης βάσει του οποίου το Δ. Σ. εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, τον αναπληρώνει άλλο πρόσωπο το οποίο ορίζεται με απόφαση του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 18 --- ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο τηρεί τα προβλεπόμενα από τον Νόμο βιβλία τα οποία έχουν ως εξής.

-Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

-Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Γ.Σ.

-Βιβλίο εσόδων - εξόδων

-Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

-Βιβλίο Μελών ( Τακτικών - Επιτίμων-Φίλων ).

ΑΡΘΡΟ 19 --- ΛΥΣΗ

Α) Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε.

Β)Με ομόφωνη απόφαση ή με απόφαση που λαμβάνεται με παρουσία ή αντιπροσώπευση του ημίσεως των τακτοποιημένων ταμειακά μελών και πλειοψηφία των 1/3 των παρόντων.

Μετά την λύση της ως εκκαθαριστές ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ. εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει να ορίσει τρίτα πρόσωπα. Ο εκκαθαριστής πρέπει να απογράψει την περιουσία του Σωματείου και να αποδώσει στους τυχόν δανειστές του τις οφειλές του.

Τέλος πρέπει να αποδώσει στα μέλη του τις εισφορές τους. Τυχόν απομένον ενεργητικό διατίθεται με απόφαση της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 20 --- ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα που φέρει την επωνυμία του και στο εσωτερικό την μορφή του Αριστοτέλη.

ΑΡΘΡΟ 21 --- ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Για την επίλυση κάθε πιθανής διαφοράς που ανακύπτει από το παρόν και τυχόν τροποποιήσεις του όπως και για κάθε θέμα που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 22

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 22 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο του όπως προκύπτει κατωτέρω από τα ιδρυτικά του μέλη.

close next picture next picture
Original Picture...